كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
اطلاعیه
آدرس و کد پستی دانشگاه جهت دانشجویان جدیدالورود قابل توجه پذیرفته شدگان جدید آدرس و کد پستی دانشگاه :

مرودشت خیابان کمربندی کیلومتر 2خیابان راهنمایی ورانندگی بعدازپل راه آهن
کد پستی : 7371884396
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر