كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
سه‌شنبه 3 مهر 1397 اخذ مجوز انتخاب واحد سه درس گروه معارف برای دانشجویان ترم آخر
-        با توجه به مجوز جدید ، دانشجویان می توانند در هر نیمسال تحصیلی تنها یک عنوان درس معارف و در نیمسال آخر سه عنوان درس معارف اخذ نمایند.
از همین رو پیشنهاد می شود دانشجویان در هر ترم حتماً یکی از دروس گروه معارف را اخذ نمایند تا در پایان تحصیل با مشکل مواجه   نشوند.
دروس گروه معارف عبارتند از :
دانش خانواده
اندیشه اسلامی 1
اندیشه اسلامی 2
آیین زندگی
تفسیر قرآن
انقلاب اسلامی
فرهنگ و تمدن
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر