كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس

کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس

کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس

جهت ورود و مشاهده و نحوه برگزاری کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس به آدرس های زیر مراجعه نمایید:

http://vc.farspnu.ac.ir/

راهنمای استفاده از سامانه  توسط دانشجو:

http://farspnu.ac.ir/daneshjo_help.pdf

راهنمای استفاده از سامانه  توسط اساتید:

http://farspnu.ac.ir/ostad_help.pdf

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر