كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
آدرس رسانه فرهنگی هنری دانشگاه پیام نور در اینستاگرام 🔴رسانه فرهنگی ، هنری دانشگاه پیام نور :

🔸رسانه ای همراه با دغدغه ها ، معضلات ، استعدادها و توانایی های دانشجویان 
🔸معرفی و تجلیل از از دانشجویان و استعدادهای دانشجویی 
🔸رسانه ای از جنس دانشجو 

🔺اداره کل فرهنگی و فوق برنامه سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور :
https://instagram.com/pnu_farhangi?igshid=1rp40u6b3ylp7

🔺 مدیریت فرهنگی ، اجتماعی ، دانشجویی دانشگاه پیام نور استان فارس :
https://instagram.com/uni.fars?igshid=hkza9w3rz4e4

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر